Vietnamese

Home

About STAR KOMBUCHA

STAR KOMBUCHA is a healthy fermented drink with 100% natural ingredients from tea, SCOBY, natural fruits and herbs. It is rich in probiotics (lactobacillus), organic acids, antioxidants, vitamin B, polyphenols, EGCG that have wonderful health benefits, especially for your gut and immune system.

Why should you use STAR KOMBUCHA everyday?

  • Support your immune system
  • Support Digestion
  • Promote healthy weight loss
  • Rejuvenate your skin
  • Detoxify your body
  • Boost your energy

“Đại dương xanh” của thức uống lên men Star Kombucha

Không công ty hay ngành hàng nào có thể tăng trưởng mà không có sản phẩm mới. Cải tiến sản phẩm, dù là thay đổi nhỏ (bao bì, công thức, thông số kỹ thuật) hay đột phá lớn (chức năng/thói quen/nhu cầu mới), cũng có tầm quan trọng như nhau về dài hạn và cần được đầu tư làm mới mỗi năm.

Xem tiếp

Stay in the Know

Get exclusive updates, health tips, and special offers from Star Kombucha